Stanford University
 

Adam Ozimek

Moody's Analytics
Stanford University