Stanford University
 

Aniket Baksy

Stanford University