Stanford University
 

J.J. Prescott

University of Michigan
Stanford University