Stanford University
 

John (Jianqiu) Bai

Northeastern University
Stanford University