Stanford University
 

Nils Wernerfelt

Stanford University