Stanford University
 
Rob Seamans

Rob Seamans

NYU Stern
Stanford University