Stanford University
 
Tom Mitchell

Tom Mitchell

Carnegie Mellon University
Stanford University