Stanford University
 

Wanda J. Orlikowski

Stanford University